Văn bản pháp luật

Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia QCVN 12-2014/BXD về Hệ thống điệ...

06/02/2017
QCVN 12: 2014/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về hệ thống điện của nhà ở và...

Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia QCVN 08 : 2009/BXD về CÔNG TRÌNH...

06/02/2017
  QCVN 08 : 2009/BXD  QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA CÔNG TRÌNH NGẦM ĐÔ...

Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia QCVN 08 : 2009/BXD về CÔNG TRÌNH...

06/02/2017
QCVN 08 : 2009/BXD   QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA CÔNG TRÌNH NGẦM ĐÔ THỊ PHẦN...

QCVN 06:2010/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn ch...

06/02/2017
QCVN 06 : 2010/BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG...

TCVN 7336:2003 PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY-HỆ THỐNG SPRINKLER TỰ Đ...

06/02/2017
TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7336:2003 PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY-HỆ THỐNG SPRINKLER TỰ...

TCVN 3890:2009 Phương tiện Phòng cháy và chữa cháy cho nhà v...

06/02/2017
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 3890 : 2009 PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY CHO NHÀ...