Văn bản pháp luật

Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy ...

06/02/2017
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà...

Thông tư 66/2014/TT-BCA hướng dẫn Nghị định 79/2014/NĐ-CP Ph...

03/01/2017
BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do...