HỒ SƠ THẨM DUYỆT PCCC

Ngày 07/02/2017

HỒ SƠ THẨM DUYỆT PCCC BAO GỒM

 

1. Hồ sơ kiến trúc, kết cấu, điện, chống sét (02 bộ) ký đóng dấu công ty PCCC Đà Nẵng và chủ đầu tư.

2. Hồ sơ PCCC (02 bộ) ký đóng dấu đơn vị tư vấn và chủ đầu tư (đơn vị tư vấn PCCC chuẩn bị ).

4. Giấy tờ đất (chủ đầu tư photo công chứng).

5. Quyết định đầu tư công trình có tổng mức đầu tư (chủ đầu tư photo công chứng) hoặc các quyết định có liên quan về đầu tư công trình.

6. Giấy giới thiệu hoặc giấy ủy quyền  liên hệ CS PCCC giải quyết hồ sơ PCCC (đơn vị tư vấn PCCC chuẩn bị)

7. Đơn trình thẩm duyệt PCCC (đơn vị tư vấn PCCC chuẩn bị).

8. Thuyết minh PCCC (02 bộ) (đơn vị tư vấn PCCC chuẩn bị).

HỒ SƠ THẨM DUYỆT PCCC
5 (1) Đánh giá