HỒ SƠ NGHIỆM THU PCCC

Ngày 07/02/2017

HỒ SƠ NGHIỆM THU PCCC BAO GỒM

 

1. Hồ sơ hoàn công PCCC (01 bộ) ký đóng dấu đơn vị tư vấn và chủ đầu tư.

2. Giấy chứng nhận kiểm định thiết bị PCCC Đà Nẵng (1 tờ) (đã có đơn vị thi công PCCC chuẩn bị).

3. Giấy chứng nhận thẩm định PCCC (1 tờ) (đã có đơn vị thi công PCCC chuẩn bị).

4. Biên bản nghiệm thu thi công và biên bản nghiệm thu đưa vào sử dụng hệ thống PCCC (đã có đơn vị thi công PCCC chuẩn bị).

5. Biên bản nghiệm thu đưa vào sử dụng bể nước PCCC (đã có đơn vị thi công xây lắp chuẩn bị).

6. Biên bản nghiệm thu đưa vào sử dụng hệ thống điện (Chủ đầu tư và đơn vị thi công điện chuẩn bị).

7. Giấy đo điện trở chống sét (Chủ đầu tư chuẩn bị).

8. Giấy giới thiệu (liên hệ Sở Cảnh sát PCCC Đà Nẵng nộp hồ sơ nghiệm thu PCCC) (đã có đơn vị thi công PCCC chuẩn bị).

9. Báo cáo tình hình thi công (theo mẫu điều chỉnh theo công trình đơn vị thi công đã soạn sẵn).

10. Thư mời nghiệm thu PCCC (theo mẫu điều chỉnh theo chủ đầu tư đơn vị thi công đã soạn sẵn).

 

HỒ SƠ NGHIỆM THU PCCC
4.17 (6) Đánh giá