Tổng quan công trình

Hạng mục: Thi công PCCC Đà Nẵng

 

Trường Đại học Duy Tân
5 (1) Đánh giá

Chủ đầu tư

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

Địa chỉ công trình

182 Nguyễn Văn Linh – Thành phố Đà Nẵng

Thư viện ảnh