Tuyển dụng

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

02/03/2018
Mô tả công việc Thực hiện cập nhật số liệu thu chi hàng ngày.  Tổng...

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG KỸ SƯ XÂY DỰNG, KỸ SƯ ĐIỆN HOẶC CƠ KHÍ ...

02/03/2018
Mô tả công việc Theo dõi, giám sát quá trình sử dụng vật tư, chất lượng...

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG KỸ SƯ XÂY DỰNG, KỸ SƯ ĐIỆN HOẶC CƠ KHÍ ...

06/07/2017
Mô tả công việc Theo dõi, giám sát quá trình sử dụng vật tư, chất lượng...